STATUTEN VAN DE STICHTING JACHTHAVEN ACCOMMODATIE WASSENAAR
(KvK Den Haag S152235)

Artikel 1. NAAM, ZETEL EN DUUR

1. De stichting is genaamd: Stichting Jachthaven Accommodatie Wassenaar.
2. Zij is gevestigd te Wassenaar
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. DOEL

De stichting heeft ten doel het bevorderen van de watersport door het exploiteren (voor eigen rekening) of beheren (voor een anders rekening) van een jachthaven in de gemeente Wassenaar en door alle andere wettige middelen, welke aan dat doel bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 3. GELDMIDDELEN

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. het oprichtingskapitaal;
b. inkomsten, voortvloeiende uit de exploitatie of het beheer van de jachthaven;
c. subsidies en donaties;
d. erfstellingen, legaten en schenkingen;
e. andere baten.

Artikel 4. BESTUUR

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste vijf leden.
2. Elk lid van het bestuur van de Watersportvereniging Wassenaar gevestigd te Wassenaar (hierna te noemen: de Vereniging) is qualitate qua lid van het bestuur van de stichting.
3. De voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging zijn in hun zelfde hoedanigheid lid van het bestuur van de stichting.
4. Indien niet binnen redelijke termijn in een vacature is voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

Artikel 5. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, door bedanken, door verlies van de kwaliteit uit hoofde waarvan een lid gekozen is, door verklaring in staat van faillissement, door aanvrage van surséance van betaling, door onder-curatelestelling alsmede door ontslag door de rechtbank.

Artikel 6. BEVOEGDHEID BESTUUR

1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, mits het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.

Artikel 7. BESTUURSTAAK EN VERANTWOORDING

1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en buiten rechte.
2. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter casu quo de secretaris en een ander lid van het bestuur. Bij ontstentenis of belet van zowel de voorzitter als de secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door twee andere bestuursleden of, indien slechts een ander bestuurslid in functie is, door dit bestuurslid alleen.
3. De penningmeester legt uiterlijk in de maand mei aan het bestuur rekening en verantwoording af van het door hem in het voorgaande boekjaar, tevens kalenderjaar, gevoerde beheer. Een afschrift van de jaarstukken wordt aan de Vereniging en de raad van de gemeente Wassenaar overlegd.

Artikel 8. BESTUURSVERGADERINGEN

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene, die hem als zodanig vervangt, ofwel tenminste twee andere bestuursleden dit gewenst acht(en).
2. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend. Fungeert de secretaris als voorzitter, dan geschiedt het notuleren door de penningmeester. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.
3. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter vergadering te doen vertegenwoordigen.
4. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.
5. Tenzij in deze statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
6. De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.
7. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaatshebben. Indien ook dan geen meerderheid wordt verkregen, zal bij tussenstemming worden beslist, tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
8. Indien een voorstel zaken betreft, wordt bij staking van stemmen het voorstel als verworpen beschouwd.

Artikel 9. STATUTENWIJZIGING

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Vereniging. Het besluit daartoe zal, slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ”s Gravenhage.

Artikel 10. ONTBINDING

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Vereniging. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk, hetgeen in artikel 9. van deze statuten is bepaald aangaande een besluit tot wijziging van de statuten.
2. De stichting wordt bovendien ontbonden door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, alsmede door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 11. VEREFFENING

1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voorbestaan, indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Het bestuur bepaalt, na vooraf gekregen schriftelijke toestemming van de Vereniging, welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel, hetwelk het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.

Artikel 12. SLOTBEPALING

In alle gevallen, waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.

Wassenaar, 25 oktober 1985.