Cameraprotocol Watersport Vereniging Wassenaar

1. Oorzaak/noodzaak
Na meerdere diefstallen is besloten tot aanschaf en in gebruikstelling van cameratoezicht op het
terrein van onze vereniging. Dit protocol geeft onder andere een beschrijving van de praktische
uitvoering van het cameratoezicht mede met het oog op de bescherming van de privacy van de
bezoekers van ons complex. Het cameratoezicht geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het
bestuur van de vereniging.

2. Doelstelling
Het cameratoezicht zal daarnaast, door de preventieve werking die er vanuit gaat, rust en een gevoel
van veiligheid creëren onder de bezoekers. Daarnaast zal het cameratoezicht in geval van incidenten
duidelijkheid kunnen verschaffen over de toedracht en daarmee samenhangend met een goede
afhandeling daarvan.
Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor:
• Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel van de bezoekers;
• Het beschermen van eigendommen;
• Het voorkomen/minimaliseren van overlast;
• Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme;
• Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten;
• Het voorkomen van plaatsen van afval/grofvuil naast de container
• Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.

3. Privacy
De camera’s werken 24 uur per dag en worden geactiveerd door bewegingen. De beeldinformatie
wordt digitaal vastgelegd en is daarmee een persoonsregistratie in de zin van de wet. De inzet van de
camera’s vereist dan ook een integer gebruik en een uiterste bescherming van de privacy. Het bestuur
zal zeer zorgvuldig omgaan met de beelden om de privacy van de bezoekers te waarborgen.
Opgenomen beelden zullen op geen enkele wijze door de vereniging openbaar worden gemaakt. Via
de website van de vereniging wordt dit protocol ter beschikking gesteld aan ieder die daarin
geïnteresseerd is.
Het bestuur van de vereniging heeft bij de ingang van het terrein en bij de invaart van de haven een
bord geplaatst waaruit blijkt dat er een camerabewakingssysteem is. De beelden worden enkel en
alleen gebruikt voor het bovengenoemde doel.

4. Procedure en bevoegdheden
De beelden kunnen slechts in de volgende gevallen bekeken en veiliggesteld worden voor onderzoek:
Indien er een overtreding heeft plaatsgevonden van het Huishoudelijk Reglement;
Indien er een strafbaar feit plaats heeft gevonden.
Afhankelijk van de aard van de overtreding worden de volgende acties ondernomen:
Overtreding van het huishoudelijk reglement (HR): het bestuur van de vereniging neemt contact op
met de bezoeker. De bewuste bezoeker(s) of aannemelijk aan de bezoekers gelieerde overtreder
wordt door de het bestuur op het gedrag aangesproken, op voorwaarde dat de camerabeelden een
duidelijk signalement laten zien.
Opgenomen beelden kunnen worden getoond aan de personen die op deze beelden voorkomen en
afgehandeld.
Vernieling en overige criminaliteit: het bestuur van de vereniging doet altijd aangifte bij de politie. Beelden
worden aan de politie overgedragen. Het bestuur van de vereniging verhaalt de kosten van herstel zoveel als
mogelijk op de dader.
Bevoegd tot het bedienen van de opnameapparatuur zijn de bestuursleden van de vereniging en de
installateur. Deze personen zijn met uitzondering van de installateur bevoegd opnames veilig te stellen op
daarvoor bedoelde media of op papier. De installateur is daartoe alleen bevoegd indien dit in het kader van
instructie of onderhoud gebeurt.
In verband met privacy zullen de beelden slechts dan bekeken en veilig gesteld worden als er geen andere
personen aanwezig zijn dan de bedieningsbevoegde personen en eventueel de vragende
opsporingsambtenaar.
Iedereen die gefilmd wordt, heeft recht op inzage in de beelden. Om dit recht uit te oefenen volstaat een
gemotiveerd verzoek aan het bestuur of de beheerder van de vereniging. Er kan alleen aanspraak gemaakt
worden op beelden van de persoon waar het verzoek van afkomstig is. De beelden worden alleen na vertoon
van geldige legitimatie overgedragen.
Het bekijken door en leveren van beelden aan politie/justitie vindt past plaats na ontvangst van de schriftelijke
vordering daartoe door de Officier van Justitie.

5. Installatie en bewaarduur
De recorder staat opgesteld in het verenigingsgebouw in een afgesloten ruimte. Beelden kunnen in de
betreffende ruimte en via een beveiligde internetverbinding geraadpleegd worden. Het
camerabewakingssysteem is voorzien van een wachtwoord, dat alleen bekend is bij het bestuur en de
beheerder van de vereniging.
De opnameapparatuur bewaart de beelden automatisch. De beelden zullen, indien niet apart veiliggesteld
vanwege redenen zoals in artikel 4 genoemd, na het vol raken van de opnameapparatuur automatisch
overschreven worden. Hierbij zullen de oudste opnames als eerste worden overschreven.

6. Klachten
Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en verstrekking dienen te
worden ingediend bij het bestuur van de vereniging. Wanneer in onderling overleg niet tot een oplossing wordt
gekomen kan de betrokkene besluiten zijn klachten ter bemiddeling voor te leggen aan het College
Bescherming Persoonsgegevens.

7. Slotbepaling
Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, is het bestuur van de vereniging bevoegd om hiertoe een besluit te nemen.

Versie 1.1                                                                 3 augustus 2020