3 augustus 2020

Vandaag is het camera project afgerond!
Dank aan allen die zich daarvoor hebben ingezet onder leiding van Bert de Mos.
Na meerdere diefstallen is in het najaar van 2019 besloten tot aanschaf en ingebruikstelling
van cameratoezicht op het terrein van onze vereniging.
Dit was een forse klus en bestond onder andere uit grondwerk, leggen van kokers, aanleggen
en trekken van elektra, coax kabels, UTP kabels, plaatsen van palen, binnen brengen van alle
kabels in ons gebouw, afmonteren, aansluiten en in bedrijf stellen.
Met 10 geïnstalleerde camera’s hebben we ons gehele terrein nu 24*7 in beeld.
Deze werkzaamheden zijn grotendeels uitgevoerd door leden van onze vereniging.
COMPLIMENTEN DAARVOOR!
Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor:
• Het verhogen van het algemene veiligheidsgevoel van de bezoekers;
• Het beschermen van eigendommen;
• Het voorkomen/minimaliseren van overlast;
• Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme;
• Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten;
• Het voorkomen van plaatsen van afval/grofvuil naast de container
• Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures.
Mocht u vragen hebben over het gebruik van de beelden dan verwijzen wij u naar het
Camera Protocol zoals dat is toegevoegd op de website onder:
https://www.wvwassenaar.nl/reglementen/

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Lees verder


Mededeling steigerdiensten kalenderjaar 2020

Aan alle leden die een steigerdienst verplichting hebben kan het bestuur het volgende meedelen.

Op 15-07-2020 zal de steigerdienst weer worden opgestart van 19.30 -21.30 uur Het betreft de laatste dienst voor de zomerstop .

Het is de dienst voor de trailers waarbij uiteraard ook de leden van de andere steigers welkom zijn.

De kantine is dan open voor een kop koffie vooraf /tijdens de dienst en na afloop een drankje.

Wij hopen dan als bestuur de haven weer keurig op orde te hebben voor de zomerstop.

Ook heeft het bestuur besloten om 1 steigerdienst te schrappen.

Dus i.p.v. 3 diensten moeten er 2 gedaan worden in 2020.

Namens het bestuur

Bert de Mos

Lees verder


Alle uitnodigingen zij per email verstuurd!!!
Waneer deze niet bij ons bekend is, deze graag doorgeven.
Vanaf het volgende seizoen gaan we administratie kosten rekenen, wanneer we u niet per email kunnen benaderen!!


Secretaris
 
Emile Meerts
Hyacinthstraat 8
2251 VB Voorschoten
Aan: de leden van WSV Wassenaar.
Tel.: 070-511.64.30 (werk)
Mobiel: 06-17.858.857
 
e-mail:meertsmail@hotmail.com
 
 
Datum : juni 2020
Onderwerp : uitnodiging voor Algemene Leden Vergadering op maandag 6 juli 2020 om 20.00 uur.
 
Hierbij nodig ik u uit voor de Algemene Leden Vergadering van de WSV Wassenaar opmaandag 6 juli 2020.
De vergadering vindt plaats in de kantine van de vereniging.
In verband met de huidig geldende RIVM maatregelen kan de vereniging slechts 30 leden toelaten op de ALV.
De eerste 30 aanmeldingen kunnen wij toelaten. U meld zich aan via de mail:meertsmail@hotmail.com
U krijgt van mij (de secretaris) persoonlijk via de mail bericht of u bent uitgenodigd.
Indien u géén bericht van mij ontvangt bent u helaas niet uitgenodigd!
Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke maatregelen.
 
De vergadering begint om 20.00 uur. De agenda is als volgt opgesteld:
 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Verslag A.L.V. 2019
 4. Jaarverslag 2019
 5. Financieel verslag 2019
 6. Begroting 2020
 7. Verslag Kascommissie
 8. Verkiezing nieuwe Kascommissie
 9. Verkiezing bestuursleden / Rooster van aftreden
 10. Steigers / Financiering / KNWV
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
   
   
  Met vriendelijke groeten,
   
   
   
   
   
   
   
  Namens het bestuur,
  Emile Meerts
Lees verder


Vanaf 16-06-2020 kunnen wij het sanitair en de douches weer open stellen.

Dit betekend dat wij vanaf dit moment ook weer passanten kunnen ontvangen.

Onze kantine zal vanaf 03-07-2020 op vrijdag en zaterdag van 16:00 uur tot 19:00 uur weer opengaan voor een hapje of drankje!

Uiteraard volgen wij de RIVM maatregelen.

Lees verder


Secretaris

Emile Meerts
Hyacinthstraat 8
2251 VB  Voorschoten                                                                           Aan: Alle leden

Tel.: 070-511.64.30 (werk)

e-mail: info@wvwassenaar.nl

Datum        : 31-03-2020

Onderwerp : Maatregelen op het haventerrein en Hellingen i.v.m.  het Corona Virus 31-03-2020

Geachte leden,

Na overleg met de gemeente Wassenaar, zijn we tot de conclusie gekomen dat we rekening houdend met de maatregelen gesteld door het RIVM op 23-03-2020,

Het haven terrein kunnen openen en het hellingen met aanpassingen en de juiste maatregelen door kunnen laten gaan.
Steigerdiensten zijn in ieder geval tot en met 3 juni 2020 afgelast.

Het hellingen wordt op dit moment gepland, degene die op de kant staan zullen hier in de aankomende dagen apart meer informatie over ontvangen.

Op het haventerrein gelden dezelfde door de RIVM afkondigde  maatregelen, als daarbuiten.

Het Sanitair, Kantine en Kantoor, blijven gesloten.
Houd hier rekening mee met een eventueel bezoek aan de haven.
Het is uiteraard niet toegestaan op of om het terrein uw behoefte te doen, ook niet op uw eigen boot!

De opening van het haventerrein is voor het kort controleren van uw boot, uw boot mee te nemen voor een vaartocht of het terug leggen na een vaartocht. Niet voor recreatieve bezigheden!

Het is dus ook niet toegestaan op de boot in de haven te verblijven.

Indien bij controle blijkt dat hier in de haven geen opvolging aan gegeven  wordt, krijgt de vereniging een boete van € 4000,– en moet de haven op slot.

Bij het niet nakomen van de regels of het opvolgen van aanwijzingen van het bestuur,
zien wij ons  genoodzaakt sancties op te leggen in de vorm van een geldboete,
of in het uiterste geval over te gaan tot opzegging van uw lidmaatschap door het bestuur.

Uiteraard zijn al deze maatregelen onder voorbehoud van wijzigingen van de richtlijnen door het RIVM.

Wij willen nogmaals benadrukken dat het belangrijk is om zich aan deze regels te houden!

Houd voor verdere informatie en aanwijzingen onze website in de gaten! www.wvwassenaar.nl

Namens het Bestuur

Sander Daamen
Havencommissaris

Download hier de brief die is verzonden aan alle leden:

corona 31-03-2020

Lees verder
Mededeling Tariefsaanpassingen 2020

Voor 2020 zijn de tarieven ligplaatsen en trailer plekken met de inflatie aangepast en verhoogd met 2,5%.
Daarnaast is besloten de tarieven voor de walkant standaard te berekenen op een breedte van 4 meter of meer indien van toepassing.
Hiermee wordt een einde gemaakt aan de situatie dat in sommige gevallen een walkant plek goedkoper is dan een box terwijl er veel belangstelling is voor ligplaatsen aan de walkant.
Leden die deze prijsverhoging onwenselijk vinden kunnen contact opnemen met de havencommissaris en hun walkant plaats verwisselen voor een mogelijk voordeliger ligplaats in een box.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Lees verder


Wij zoeken Havenmeesters!

Zijn of Haar taak omvat o.a.:

– Samenwerken in een team van havenmeesters.
– Het fungeren als gastheer op ons complex voor zowel leden als bezoekers en
passanten.
– Het uitvoeren en handhaven van de reglementen en statuten.
– Het toezicht houden op het gehele havencomplex inclusief de
opstallen, terrein, gereedschappen en machinepark.
– Het toewijzen van ligplaatsen aan passanten en het innen en administreren van
daarbij behorende liggelden.
– Het beheren van een kleine kas welke correct wordt overgedragen aan de
havencommissaris
– Het uitvoeren van algemeen voorkomende haven- en vereniging werkzaamheden
of activiteiten op de haven.
– Het signaleren en uitvoeren van alle verder voorkomende werkzaamheden die
binnen het taakpakket van een havenmeester vallen.

Kunt u zich vinden in bovenstaande taak en zou u die ongeveer drie tot vier weken per jaar op alle dagen van de week van 19.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 12.00 uur (hoe meer havenmeesters hoe minder diensten!)
willen en kunnen uitvoeren.

Dan horen we graag van u!

Wanneer u een functie als havenmeester vervuld, vervallen de steigerdienst verplichtingen.

Neemt u contact op met de havencommissaris via mail met uw volledige naam, dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak voor uitleg en kennismaking.

De Havencommissaris

havencommissaris@wvwassenaar.nl

Hieronder een greep uit de werkzaamheden van onze havenmeesters:

– Het beheren en uitvoeren van het juiste protocol voor de vlaggenmast.
– Het dagelijks zelfstandig uitvoeren van steigerronden ter controle en beheer van de
ligplaatsen en boten in de haven.
Aandachtspunten hierbij zijn gebreken die tot een
onveilige situatie (kunnen) leiden waarop direct zelfstandig actie wordt ondernomen.
– Zorg dragen dat defecten en/of afwijkingen in groen, gebouwen, infrastructuur en     apparatuur wordt gemeld aan de onderhoudscommissaris.
– Toezien op het juiste gebruik van de mogelijkheden tot afvalinzameling door alle
gebruikers van de jachthaven.
– Controleren of de leden zich tijdens de winterperiode houden aan hetgeen er in het
reglement is vastgelegd en zo nodig corrigeren en/of rapporteren.
– Het bijhouden van de logboeken met betrekking tot de werkzaamheden en
bijzonderheden op de haven.
– Het wekelijks rapporteren van de werkzaamheden aan de havencommissaris

 

 

Lees verder