Statuten
Vereniging

STATUTEN WATERSPORT VERENIGING WASSENAAR
(KvK Den Haag V409062)

Inhoudsopgave

Art. 1 Naamstelling
Art. 2 Zetel
Art. 3 Doelstelling
Art. 4 Leden
Art. 5 Ereleden, buitengewone leden, jeugdleden, begunstigers
Art. 6 Toelating
Art. 7 Einde lidmaatschap
Art. 8 Beëindiging van rechten en plichten van buitengewone leden, jeugdleden en
begunstigers
Art. 9 Jaarlijkse bijdragen
Art. 10 Rechten van rechten en plichten van buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers
Art. 11 Bestuur
Art. 12 Einde bestuurslidmaatschap – periodiek lidmaatschap – schorsing
Art. 13 Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur
Art. 14 Bestuurstaak en vertegenwoordiging
Art. 15 Jaarverslag, rekening van verantwoording
Art. 16 Algemene vergadering
Art. 17 Toegang en stemrecht
Art. 18 Voorzitterschap en notulen
Art. 19 Besluitvorming van de algemene vergadering
Art. 20 Bijeenroeping van de algemene vergadering
Art. 21 Statutenwijziging
Art. 22 Ontbinding van de vereniging
Art. 23 Huishoudelijk reglement
Art. 24 Slotbepaling

Art. 1. NAAMSTELLING

De vereniging draagt de naam: “Watersport Vereniging Wassenaar”.
Zij is opgericht 28 april 1966.

Art. 2. ZETEL

Zij heeft haar zetel te Wassenaar.

Art. 3. DOELSTELLING

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en de bevordering van de watersport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten, houden van cursussen, lezingen;
b. het organiseren van wedstrijden en tochten;
c. het aanbrengen en instandhouden van de nodige accommodatie;
d. het samenwerken met andere verenigingen c.q. stichtingen die hetzelfde of nagenoeg hetzelfde doel nastreven;
e. andere middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 4. LEDEN

1. Leden van de vereniging kunnen zijn personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
2. Het Bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen alsook de ereleden, buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers, als bedoeld in artikel 5.

Art. 5. ERELEDEN, BUITENGEWONE LEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

1. Ereleden zijn zij die op voordracht van het Bestuur of de algemene vergadering als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd wegens hun verdiensten voor de vereniging of wel wegens het feit, dat zij zich ten opzichte van het doel, dat de vereniging nastreeft, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
2. Als buitengewone leden kunnen worden toegelaten echtgenote(n) van leden en personen die niet voldoen aan het gestelde in art. 4 lid 1.
3. Jeugdleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch niet voldoen aan het gestelde in art. 4 lid 1.
4. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een bijdrage, waarvan het minimum door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
5. Ereleden, buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Art. 6. TOELATING

1. Het Bestuur omtrent de toelating van leden, buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid, buitengewoon lid of jeugd lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Bij haar beslissing omtrent toelating als lid, buiten gewoon lid, jeugdlid of begunstiger kan het Bestuur zich laten bijstaan door een commissie als bedoeld in art. 14.3.

Art. 7. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. bij overlijden van het lid;
b. opzegging van het lid;
c. opzegging namens de vereniging.
Deze kan geschieden:
– wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen;
– wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; en ook
– wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid geschiedt schriftelijk aan de secretaris; opzegging namens de vereniging geschiedt bij aangetekend schrijven door het Bestuur met opgaaf van redenen.
3. Opzegging van het lidmaatschap kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering. Betrokkene wordt van een besluit tot ontzetting bij aangetekende brief in kennis gesteld.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Art. 8. BEËINDIGING VAN RECHTEN EN PLICHTEN VAN BUITENGEWONE LEDEN, JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS

1. De rechten en verplichtingen van een buitengewoon lid, van een jeugdlid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het Bestuur.

Art. 9. JAARLIJKSE BIJDRAGEN

1. De leden, buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers zijn gehouden aan het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die verschillende bedragen betalen.
2. Het Bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Art. 10. RECHTEN VAN ERELEDEN, BUITENGEWONE LEDEN JEUGDLEDEN EN BEGUNSTIGERS.

1. Behalve de overige rechten die aan buitengewone leden, jeugdleden of begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben buitengewone leden en jeugdleden het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, oefeningen, cursussen en andere evenementen bij te wonen.
2. Ereleden hebben dezelfde rechten als leden.

Art. 11. BESTUUR

1. Het Bestuur bestaat uit een oneven door de algemene vergadering vast te stellen aantal van tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering uit de leden wordt benoemd.
2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het Bestuur als ten minste een zodanig aantal leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende (1/10) gedeelte der stemmen. De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering medegedeeld. Een voordracht door de hiervoor bedoelde groep van leden moet uiterlijk vijf dagen voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste tweederde (2/3) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.
5. Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.

Art. 12. EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING

1. Elk bestuurslid kan te alle tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd worden door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het Bestuur op te maken rooster van aftreding. De afgetredene is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging
b. door bedanken.

Art. 13. BESTUURSFUNCTIES- BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen. Het Bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het Bestuur kan uit zijn midden voor voorzitter, secretaris en penningmeester een plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het Bestuur worden vastgesteld en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit is niet beslissend.

Art. 14. BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het beheren van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het Bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of op de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur worden benoemd.
4. Het Bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het Bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor het besluiten tot:
a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
b. het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
c. het uitlenen van gelden evenals het stellen van borgtochten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee bestuursleden, waaronder een van hen de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.

Art. 15. JAARVERSLAG – REKENING EN VERANTWOORDING

1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te alle tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het Bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stem gerechtigde leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het Bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Het Bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. De last van de commissie kan te alle tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Art. 16. ALGEMENE VERGADERING

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in art. 15 met het verslag van de aldaar genoemde commissie.
b. de benoeming van de in art. 15 bedoelde commissie voor het lopende verenigingsjaar.
c. benoeming bestuursleden.
d. voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een tiende (1/10) der stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het Bestuur de algemene vergadering oproept dan wel door middel van een advertentie in een dagblad tenminste in de plaats waar de vereniging gevestigd is of door mededeling in het clubgebouw op het aanwezige mededelingenbord.

Art. 17. TOEGANG EN STEMRECHT

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle ereleden, buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers. Behoudens tot vergaderingen in art. 7 lid 6 hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden geen toegang.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 genoemde personen, beslist de vergadering.
3. Buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers hebben het recht tijdens de algemene vergadering uitsluitend het woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
4. Ieder lid dat niet geschorst is heeft een stem.
5. Een lid kan zijn stem doen uitbrengen door een ander lid, dat daartoe schriftelijk gemachtigd is. Een gemachtigde kan niet meer dan drie leden vertegenwoordigen.

Art. 18. VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het Bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander, door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, die in de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.

Art. 19. BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij een tweede stemming de stemmen staken beslist het lot.
6. Indien stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

Art. 20. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, ereleden, buitengewone leden, jeugdleden en begunstigers volgens het ledenregister, bedoeld in art. 4.
2. Bij een oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het bepaalde in artikel 21.
3. Het bijeenroepen van de algemene vergadering geschiedt tenminste acht dagen voor de datum van de vergadering.

Art. 21. STATUTENWIJZIGING

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste drievierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drievierde (3/4) van het aantal stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, Zijn niet tenminste drievierde (3/4) van het aantal leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voor stel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste drievierde (3/4) van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Art. 22. ONTBINDING

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorig artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Het batige saldo na vereffening zal worden bestemd voor de door de algemene vergadering te bepalen doel einden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist, een en ander met inachtneming van hetgeen door de wet is bepaald.

Art. 23. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1 De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Art. 24. SLOTBEPALING

Gevallen waarin door de statuten niet voorzien wordt, worden aan de beslissing van de algemene vergadering onderworpen.

Wassenaar, 25 oktober 1985