KANTINEREGLEMENT VERENIGINGSGEBOUW “De Thuishaven”

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

Art. 1. Onder Vereniging wordt verstaan de Watersport Vereniging Wassenaar ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer V409062.
Art. 2. Onder het Verenigingsgebouw wordt verstaan het gebouw van de Vereniging gelegen aan de van Duivenvoordelaan 562 te Wassenaar.
Art. 3. De kantine¬commissaris, daarin bijgestaan door een kantinecommissie, beheert het Verenigingsgebouw en houdt toezicht op de naleving van dit reglement. De kantinecommissie bestaat uit ereleden, leden, buitengewone leden, jeugdleden of donateurs van de Vereniging en hebben een minimum leeftijd van zestien jaar.
Art. 4. Een lid van de kantinecommissie vervangt de kantinecommissaris bij diens afwezigheid.

HOOFDSTUK 2 ORDEREGELS

Art. 5. Iedere gebruiker van het Verenigingsgebouw is verplicht om de goede gang van zaken in het Verenigingsgebouw te bevorderen. Aanwijzingen van de kantinecommissaris dienen direct te worden opgevolgd.
Art. 6. Toegang tot het Verenigingsgebouw gedurende de openingstijden van het Verenigingsgebouw hebben:
a. ereleden, leden, jeugdleden, buitengewone leden, donateurs en tevens gasten, die met hun schip de haven bezoeken.
b. echtgenoten, huisgenoten en tot het gezin behorende kinderen van de onder a. genoemde personen.
c. personen die door de onder a. genoemde personen geïntroduceerd zijn. Een dergelijke introductie geldt per gelegenheid.
Art. 7. Kinderen beneden de leeftijd van 8 jaar hebben slechts toegang onder begeleiding van de in art. 6 genoemde personen.
Art. 8. Voor zover het verblijf van huisdieren in het Verenigingsgebouw onvermijdelijk is, moeten deze worden gedragen of zijn aangelijnd. Tijdens ledenvergaderingen en officiële feestavonden worden geen huisdieren toegelaten.
Art. 9. Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die door zijn toedoen aan of in het Verenigingsgebouw wordt veroorzaakt.
Art. 10. Met het oog op het handhaven van orde, veiligheid en goede zeden, is de kantinecommissaris bevoegd, personen uit het Verenigingsgebouw te verwijderen of te doen verwijderen en hen de toegang te ontzeggen.
Art. 11. Zelf meegebrachte dranken mogen niet in het Verenigingsgebouw worden genuttigd, behoudens goedkeuring van de kantinecommissaris
Art. 12. De geleverde artikelen moeten contant worden afgerekend.
Art. 13. Een prijslijst wordt duidelijk zichtbaar in de nabijheid van het buffet opgehangen.
Art. 14. Elke activiteit gebaseerd op geluk- of kansspel behoeft de toestemming van het bestuur van de Vereniging. Spelen om geld is niet toegestaan.

HOOFDSTUK 3 OPENINGSTIJDEN VAN DE KANTINE

Art. 15. De openingstijden van het Verenigingsgebouw worden bepaald door de kantinecommissie en vermeld bij het Verenigingsgebouw en gepubliceerd in het Verenigingsorgaan.
Art. 16. Daarnaast kan de kantinecommissaris besluiten het Verenigingsgebouw open te stellen voor evenementen van de Vereniging en voor andere activiteiten die het doel van de Vereniging dienen zoals vermeld in artikel 3 van de statuten van de Vereniging.

HOOFDSTUK 4 ASSORTIMENT EN PRIJZEN

Art. 17. De kantinecommissaris bepaalt de samenstelling en de prijzen van het assortiment van de aan het buffet van het Verenigingsgebouw verkrijgbare artikelen. Voor bijzondere evenementen, zulks ter beoordeling door het bestuur van de Vereniging, kunnen de samenstelling en de prijzen van het assortiment worden gewijzigd.

HOOFDSTUK 5 BEDIENING EN ONDERHOUD VAN DE KANTINE

Art. 18. Het buffet in het Verenigingsgebouw zal door de leden van de kantinecommissie worden bediend volgens een door hen op te stellen rooster.
Art. 19. De kantinecommissaris zal een rooster opstellen voor het schoonmaken van het Verenigingsgebouw ten behoeve van personen, die zich daarvoor beschikbaar gesteld hebben of andere leden, die krachtens art. 6 van het huishoudelijk reglement van de Vereniging verplicht zijn tot het verlenen van diensten.
Art. 20. De kantinecommissaris regelt de taken en verantwoordelijkheden van degenen die op grond van het bepaalde in het art. 18 en 19 zijn ingedeeld.
Art. 21. De kantinecommissaris draagt, zo nodig, de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van het Verenigingsgebouw op aan de organisator van een activiteit, als bedoeld in artikel 16 van dit reglement.

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN

Art. 22. De Vereniging is niet aansprakelijk voor een schade, hoe dan ook ontstaan, of diefstal van welk eigendom van een bezoeker dan ook.
Art. 23. In alle gevallen, waarin het reglement niet voorziet, heeft de kantinecommissaris het recht hieromtrent een beslissing te nemen.
Art. 24. Geschillen, ontstaan betreffende het beheer van het Verenigingsgebouw, dienen binnen tien dagen schriftelijk te worden voorgelegd aan het bestuur van de Vereniging, dat zo snel mogelijk in het geschil beslist.
Art. 25. Een exemplaar van dit reglement moet te allen tijde in het Verenigingsgebouw duidelijk zichtbaar te lezen zijn.
Art. 26. Dit reglement is op de ledenvergadering van de Vereniging van 22 april 1987 aangenomen.