.HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORT VERENIGING WASSENAAR

BEPALINGEN

Art 1. Onder Vereniging wordt verstaan de Watersport Vereniging Wassenaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nr. V 409062.
Art 2. Onder statuten wordt verstaan de statuten van de Vereniging.
Art 3. Onder Stichting wordt verstaan de Stichting Jachthaven accommodatie Wassenaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te den Haag onder nr. S152235.
Art 4. Onder accommodatie wordt verstaan de eigendommen van de Vereniging en de Stichting.
Art 5. Onder lid van de Vereniging wordt tevens verstaan de (tijdelijke) gebruiker van de accommodatie.
Art 6. Onder verplichtingen van de leden van geldelijke aard worden verstaan de jaarlijkse bijdrage vastgesteld conform artikel 9 van de statuten benevens voor zover van toepassing de door de Stichting c.q. Vereniging vastgestelde havengelden.

LIDMAATSCHAP

Art 7. Zij die lid der Vereniging willen worden dienen daartoe een schriftelijk verzoek in bij het bestuur. Het bestuur beslist binnen een redelijke termijn over de toelating.
Art 8. Bij toelating is een entreegeld verschuldigd waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Art 9. Ereleden en buitengewone leden betalen geen contributie noch entreegeld.
Art 10. Jeugdleden betalen de helft van de contributie benevens voor zover van toepassing de helft van het entreegeld.
Art 11. De verplichtingen van geldelijke aard dienen binnen 30 dagen te worden voldaan. Indien dit niet op tijd gebeurt kunnen die verplichtingen worden ingevorderd. In dat geval worden de op de invordering vallende kosten op de betrokken leden verhaald.
Art 12. Bij verhuizing dient de betrokkene hiervan binnen 14 dagen kennis te geven aan het secretariaat met vermelding van het nieuwe adres.
Art 13. Leden die ouder zijn als 16 jaar zijn verplicht tot het verlenen van hand en spandiensten ten behoeve van het onderhoud van de accommodatie.

HET BESTUUR

Art 14. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, de 1e secretaris en de 1e penningmeester.
Art 15. Elke bestuursvergadering is bevoegd besluiten te nemen indien de helft plus een van het aantal bestuursleden aanwezig is. In spoedgevallen kan, indien het niet mogelijk is het gehele bestuur te raadplegen, het dagelijks bestuur beslissingen nemen. In de eerstvolgende bestuursvergadering dient van de genomen beslissing kennis te worden gegeven.
Art 16. De 1e secretaris voert de briefwisseling en houdt afschrift van alle uitgaande stukken. Hij beheert het archief, dat alle op de Vereniging betrekking hebbende stukken moet bevatten. Hij houdt een ledenlijst bij en stelt de penningmeester zo spoedig mogelijk in kennis van daarin ontstane veranderingen. In de algemene vergadering brengt hij verslag uit over de toestand van de Vereniging van het afgelopen jaar. De 2e secretaris vervangt de 1e secretaris bij diens afwezigheid. Bepaalde taken van de 1e secretaris kunnen in onderling overleg door de 2e secretaris worden vervuld.
Art 17. De 1e penningmeester beheert de financiën van de Vereniging. Hij houdt nauwkeurig boek van alle ontvangsten en uitgaven en doet betalingen zoveel mogelijk door overschrijving per giro, bank of anders tegen kwitantie. Hij brengt in de algemene vergadering door middel van een balans en een staat van baten en lasten verslag uit over de financiële toestand van de Vereniging in het afgelopen jaar en dient tegelijkertijd een in het overleg met het bestuur opgemaakte raming van inkomsten en uitgaven voor het lopende jaar in. De 2e penningmeester vervangt de 1e penningmeester bij diens afwezigheid. Bepaalde taken van de 1e penningmeester kunnen in onderling overleg door de 2e penningmeester worden vervuld.
Art 18. De overdracht van bescheiden, gelden en eigendommen van de Vereniging berustende bij afgetreden bestuursleden, dient binnen 14 dagen na aftreding plaats te vinden.
Art 19. De havencommissaris beheert de haven, ziet toe op de naleving van het havenreglement, de verplichtingen van de milieuvergunning en wijst de ligplaatsen toe. Van ontstane veranderingen stelt hij zo spoedig mogelijk de penningmeester in kennis.
Art 20. De kantine commissaris beheert de kantine en ziet toe op de naleving van het kantinereglement en de verplichtingen van de milieuvergunning.
Art 21. De onderhoudscommissaris heeft tot taak de accommodatie in een goede staat te doen houden.

COMMISSIES

Art 22. De door het bestuur krachtens artikel 14 lid 3 van de statuten benoemde commissies zijn aan het bestuur verantwoording schuldig.
Art 23. Bij gebleken noodzaak kunnen door de algemene vergadering bijzondere commissies worden benoemd.

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Art 24. Volgens artikel 16 lid 2d van de statuten heeft ieder lid het recht in overleg met het Bestuur voorstellen op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. Desbetreffende voorstellen moeten tenminste 30 dagen van tevoren schriftelijk ingediend worden.
Art 25. Voorstellen staande de vergadering kunnen door het bestuur worden overgenomen met dien verstande, dat voorstellen met financiële consequenties op de agenda dienen te worden geplaatst.
Art 26. Elk jaar treedt een derde gedeelte van de bestuursleden af. Telken jare bepaalt het bestuur welke bestuursleden zullen aftreden met dien verstande dat geen twee leden van het dagelijks bestuur tegelijkertijd zullen aftreden.

SCHORSING

Art 27. Het bestuur heeft het recht een lid tijdelijk te schorsen van zijn rechten en het gebruik van de accommodatie wegens
-ernstige misdragingen op het terrein van de accommodatie
-het in gebreke blijven van het voldoen van zijn verplichtingen van geldelijke aard.
Van deze schorsing wordt het lid schriftelijk in kennis gesteld. Het lid behoudt het recht van beroep op de ledenvergadering overeenkomstig artikel 7 lid 6 van de statuten.

ALGEMENE BEPALINGEN

Art 28. De leden van het bestuur en van de commissies zijn indien de belangen van de Vereniging dit noodzakelijk maken, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk, geheimhouding tegenover derden verplicht inzake alles wat zij uit hoofde van hun functies weten echter met uitzondering van mededelingen aan en de verantwoording tegenover de algemene vergadering.
Art 29. De Vereniging noch de Stichting zijn aansprakelijk voor een schade hoe dan ook ontstaan, of diefstal van welke aard ook, van leden en derden. Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de accommodatie of aan derden aangerichte schade.
Art 30. Het bestuur heeft het recht in bijzondere gevallen van dit huishoudelijk reglement af te wijken.
Art 31. Aan alle leden wordt bij de aanvang van hun lidmaatschap een exemplaar van de statuten en alle van toepassing zijnde reglementen ter hand gesteld.
Art 32. Dit reglement treedt in werking op de datum van goedkeuring door de ledenvergadering.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd op de algemene vergadering van 16 april 1986.
Gewijzigd in de algemene ledenvergadering van 24 november 1994